ارتباط با اعضاء و نحوه ي ثبت نام و فراگيري فنون

ارتباط با جوانان عموماً به اين شکل ميسر مي شود که يا در نمايش هاي فرهنگي ورزشي با اين سبک آشنا شده و يا با مصاحبه هايي که با روزنامه ها داريم و يا از طريق پخش فعاليتها از تلويزيون به اين گونه است که جوانان به ما مراجعه مي کنند.

اما در خصوص نحوه ثبت نام بايد گفت که براي مراجعه کنندگان يک سري برنامه هاي تشريفاتي ثبت نام داريم اهم از پرکردن فرم ثبت نام و مدارک و غيره که توسط مسئولين مربوط انجام مي شود و براي ورود به کلاسها چند مطلب لازم است:

•  با وضو بودن

•  لباس معمولي به خاطر صرف نظر از هزينه ي آن

•  حداقل وجه دريافتي براي اداره ي امور تشکيلات که اين موضوع هم جزء همان مسائل تشريفاتي کار مي باشد. لازم به ذکر است که بگوييم مهمتر از تمامي اين مطالب اين است که در کنار ورزش شرکت در کلاس احکام و قران و دعا نيز نقش اساسي و تعيين کننده اي در اين ستاد دارد و در پيش برد همين امر و عمل به آن ما کلاسهايمان را عموماً با سوره اي از قران آغاز مي کنيم و با دعاي حضرت ولي عصر ،ارواحناه فداه، به اتمام مي رسانيم.

 

در مورد فراگيري فنون هم بايد بگويم که دوره هاي سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و يک ساله برگزار مي شود در اتمام دوره ي آموزشي امتحاني از اعضا به عمل مي ايد که شرط لازم آن حفظ آيه الکرسي و لازمه ي موفقيت در اين آزمون روخواني و حفظ قرآن و احکام مي باشد. پس از اين امتحان نيرو وارد عرصه اي مي شود که توانمندي بيشتري را براي فراگيري فنون دارد و اين امر ادامه دارد تا به ظهور امام زمان ،عج، به اميد روزي که لياقت سربازي آقا نصيبمان گردد.

انشاا...